Durant els dies 22 al 25 de maig s’ha celebrat a Salou el congrés anual de la CAMFIC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària).

En aquest congrés la Dra. Adelina Fallada, membre del comitè científic, ha presentat un pòster titulat: US DE LES NOVES TECNOLOGIES EN LA NOSTRA PRÀCTICA DIÀRIA" que fa referència explicita a la nostra web.
En l’abstrac d’aquest treball, la Dra Fallada ens diu que ..."pel metge de família, és un repte important donar resposta a les necessitats, demandes i expectatives de la població amb equitat i eficiència. Una atenció primària potent es caracteritza per ser un primer nivell assistencial amb capacitat de resoldre la gran majoria de problemes que presenten els pacients, amb immediatesa i accessibilitat suficients.
Es vol un augment de la capacitat resolutiva de l’atenció primària i que els especialistes canviïn el seu paper: que siguin mes consultors. Això implica que el metge de família hagi de tenir uns coneixements actualitzats i amplis deles diferents especialitats. Per sort la informàtica ens permet un accés immediat a la informació publicada, basar la nostra presa de decisions en la evidència científica, el maneig de recursos informàtics clínics, accedir a les diferents guies de pràctica clínica i poder donar informació als pacients de forma mes o menys immediata
Un grup d’uròlegs catalans, han elaborat un element d’ajuda pels metges d’atenció primària en el camp de la urologia. Ens guia en l’abordatge de les patologies més freqüents, en la presa de decisions i en el fet de poder donar informació clara al pacient sobre la seva malaltia, procés diagnòstic o intervenció quirúrgica a la que s’hagi de sotmetre. També ens permet, als metges d’atenció primària, una interconsulta via correu electrònic encara que no siguin els postres uròlegs de referència. Aquesta plana web consta de diferents apartats: biblioteca, recomanacions pels malalts i fulletons informatius, entre altres recursos. Ens agradaria integrar aquesta eina en la nostra practica diària”....

Panel informatiu de: "urologia.cat" que es pot veure durant el congrés de la CAMFIC (fotografies cedides amablement per Dr. Sergi Rodríguez)

If you want a professional and reliable web hosting service, read this fatcow review and your search will end here.

Web Recomenda

logo acuclogo sculogo acmt