Es tracta d’una prova de radiodiagnòstic en la que s’estudia la morfologia i el funcionalisme de les vies urinàries inferiors (bufeta i uretra)

Al pacient, desprès de fer-li orinar per a que la bufeta estigui buida,  se li col·loca una sonda a través  del meat urinari fins a l’extrem distal de la uretra. Per aquesta sonda  s’injecta un líquid que es una substancia radioopaca anomenada contrast iodat (visible en una radiografia simple de la pelvis) que de forma progressiva dibuixarà un motllo de tot el tram distal urinari que ens perpetra veure’l correctament i descartar-hi en ell qualsevol anomalia morfològica (estenosis d’uretra, vàlvules i diverticles uretrals , protusions i creixements prostàtics…). Aquesta primera fase s’anomena uretrografia retrograda.

Seguidament i amb la mateixa sonda, es seguirà injectant contrast que anirà omplint la bufeta per poder-la visualitzar correctament mitjançant Rx. Aquí podrem valorar la seva capacitat i morfologia; així podrem descobrir bufetes de poca capacitat (post infeccioses i post radioteràpia…), alteracions de la paret vesical (diverticles, tumoracions…), prolapses ( cistocele , uretrocistocele causant d’incontinència urinària...)

Finalment es realitzarà l’exploració miccional. Ja sense sonda, farem orinar al pacient en una ampolla i simultàniament li realitzarem una  altra  sèrie de radiografies. Sobretot en els nens serveix per descartar el retorn  patològic d’orina cap els urèters  (conductes que uneixen els ronyons i la bufeta) anomenat reflux vèsico-ureteral. La darrera radiografia es fa ja amb la bufeta buida i en condicions normals ja no haurem de veure contrast o com a màxim, una mínima quantitat. Si es continua veient contrast després de la micció estarem al davant d’un residu d’orina postmiccional secundari a una patologia obstructiva i/o una hipotonia de la bufeta urinària.

La cistografia no és una prova molt molesta . no obstant és  normal sentir una pressió lleu en la uretra al introduir la sonda. Quan el líquid de contrast va omplint la bufeta, lògicament el pacient anirà percebin cada cop més ganes d’orinar.
Després de la realització d’aquesta prova no és necessari mantenir cap precaució especial, es recomana una bona ingesta d’aigua i es pot fer vida normal.
Per a la correcta realització de la prova s’ha de fer una preparació  que variarà segons els protocols del diferents centres de radiodiagnòstic i segons la edat del pacient (profilaxis antibiòtica, preparació intestinal...) .

La uretrocistografia esta contraindicada realitzar-la amb una infecció urinària en fase aguda (cistouretritis) i  en una obstrucció complerta de la uretra.

De entre les complicacions que es  poden provocar amb aquesta prova, totes elles molt infreqüents, citarem: la infecció del tracte urinari inferior i  la estenosi d’uretra secundaria a un  traumatisme uretral durant el sondatge.

 

Uretrocistografia

foto: imatge d'una uretrocistografia

If you want a professional and reliable web hosting service, read this fatcow review and your search will end here.

Web Recomenda

logo acuclogo sculogo acmt